__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Oбщина Мездра за 2019 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Мездра, и в изпълнение на чл. 4, ал. 4  от Наредба за РПУРОИ на Общински съвет Мездра,

             Каня гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на Проекта на бюджет на община Мездра за 2019 г. и представяне на годишната програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година.

Обсъждането ще се проведе на 16.01.2019 г. / сряда/  от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Мездра.

            Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на община Мездра.

            Становища, предложения и препоръки  по проекта на бюджет за 2019 г. може да се  представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

 

 

 инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ

КМЕТ

НА ОБЩИНА МЕЗДРА

 

 

pokana_budjet_2019

Проекта на Бюджет на Община Мездра за 2019 г. , Инвестиционна програма на Община Мездра за 2019 г. и Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. са достъпни на сайта на Община Мездра https://www.mezdra.bg в секция Финанси.