__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Пресконференция за Проект "Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра”


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

Пресконференция за запознаване с Проект “Корекция на река Боденска бара – град Мездра” с Бенефициент – Община Мездра се състоя на   20.09.2011 г. в конферентната зала на Общинската администрация . Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В брифинга взеха участие кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, екипът за управление на проекта: инж. Катя Рашкова – ръководител на екипа, инж. Николинка Кътовска – координатор, Цеца Костова – счетоводител и инж. Илия Илиев – експерт "Строителство".

Целта бе да се запознаят заинтересованите страни, медиите и общественоста с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Той е на обща стойност 1049708,26  лв., а срокът за неговото изпълнение – една година, т.е. до юни 2012

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 ”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации ". 

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Баденска бара – гр. Мездра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”


Снимки: Мирослав Гетов