____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг с явно наддаване за продажба общински имот в с. Върбешница

 
О Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински имот:
 
Поземлен имот с № 501.7, с НТП- друга селскостопанска територия(земеделски труд и отдих) с площ от 0,248 дка, съгласно плана на новообразуваните имоти в м.„Белчов дол” в землището с.Върбешница, актуван с АОС № 3427/15.01.2018г. с административен адрес с.Върбешница, общ.Мездра, м.„Белчов дол” с начална тръжна цена в размер на 523,00 лв. (без ДДС) и депозит в размер на 52,00 лева;
 
Търгът ще се проведе на 02.04.2019г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 09.04.2019г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
 
КМЕТ:
 
(инж. Г.Събков)
 

ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/