____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2018-2019 година

О Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ за предоставяне на индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ (на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ)  за стопанската 2018-2019 година в землищата на с.Царевец, с.Лик, с. Дърманци, с.Старо село, Община Мездра, съгласно приложени списъци, неразделна част от обявата.
 
Търгът ще се проведе на 09.04.2019г. от 10:30 часа в Община Мездра. Втора дата -16.04.2019г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/