____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Върбешница

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:
 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, пл. № 413, кв.25 с площ от  610 кв.м., общинска собственост, съгласно ПУП-ЗРП на с.Върбешница,  Заповед № 6 от 06.01.1996 г., актуван с АЧОС № 3813 от 09.04.2019 г. с начална тръжна цена в размер на 1740,00 лева (без ДДС) и депозит в размер на 174,00 лева.
 
Търгът ще се проведе на 23.07.2019г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 202 на ІІ етаж. Втора дата – 30.07.2019 г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
инж.ГЕНАДИ СЪБКОВ
 
Кмет на Община Мездра 
 
 
 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/