____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Цаконица

О Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, пл.№ общ., кв.19 с площ от 1130 кв.м., общинска собственост съгласно ПУП-ЗРП на с.Цаконица, одобрен със Заповед № 1447/19.05.1931г., актуван с АОС № 3798 от 13.03.2019г. с начална тръжна цена в размер на 3040,00 лв.(три хиляди и четиридесет лв.) без ДДС и депозит 304,00 лв. (триста и четири лева).

Търгът ще се проведе на 23.07.2019г. от 10:15 часа в Община Мездра, стая № 202 на ІІ етаж. Втора дата – 30.07.2019 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
  
инж.ГЕНАДИ СЪБКОВ
 
Кмет на Община Мездра 
 
 
 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/