__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинският съвет решава за училището в Моравица и за нов управител на МБАЛ -Мездра

Общински съвет – Мездра ще проведе на 28 ноември своето второ заседание за мандат 2019-2023 г. Проектът за дневен ред на сесията включва 6 точки. ОбС ще преразгледа Решение №782/07.11.2019г. относно утвърждаване на изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 г. в ОУ „Васил Левски“ – с. Моравица, което е върнато за ново обсъждане от областния управител на Враца с мотива, че в него не са посочени аргументи за неприемане на решението. В докладната, внесена за разглеждане от председателя на ОбС Яна Нинова, се предлага в училището да бъдат утвърдени три слети (в I-III, II-IV и VI-VII клас) и една маломерна паралелки (в V клас), като за целта учебното заведение бъде дофинансирано от общинския бюджет с около 40 550 лв.
 
1
 
Общинският съвет ще обсъди заявление от д-р Илиана Михайлова, управител на МБАЛ – Мездра, да бъде освободена от заеманата длъжност във връзка с избирането й за общински съветник. В тази връзка кметът на общината Иван Аспарухов е внесъл докладна, в която се предлага за временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение до провеждането на конкурс да бъде избран д-р Петьо Вълчев, който има богат професионален опит в планирането, организацията и контрола на цялостната медицинска дейност. Д-р Вълчев е бивш управител на МБАЛ – Червен бряг, работил е също в болниците в гр. Левски, Никопол, Бяла Слатина и Мездра, както и в „Медицински център 1“ – Долни Дъбник, а от 2015 г. досега е ординатор в Комплексен онкологичен център -Враца.
 
Iliana Mihailova_MBAL Mezdra_2019
 
Съветниците ще определят представител на ОбС – Мездра в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Останалите точки в дневния ред са: даване на съгласие председателят на ОбС Яна Нинова да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) и даване на съгласие за внасяне на годишен членски внос в Асоциацията за 2020 г. в размер на 630 лв.; определяне на член на ОбС- Мездра в Областния съвет за развитие на Област Враца и откриване на процедура за определяне на 1 съдебен заседател за Районен съд – Мездра с мандат 2020-2024 г.
Заседанието на Общински съвет – Мездра е в четвъртък от 16:00 часа.