__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра изгражда Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

antetki_eu

Община Мездра изгражда Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Общата стойност на проекта е 746 340.72 лв., от които 634 389.62 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 111 951.10 лв. – национално финансиране.

Община Мездра изпълнява проект  № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, който се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и от националния бюджет.

На територията на Община Мездра за 2014 г. са идентифицирани 141 деца с увреждания, които имат потребности от различни социални услуги, за да се преодолее тяхната социална изолация. Към настоящия момент потребността от усулгата Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за потребителите от община Мездра се осигурява от ЦОП гр. Роман и ЦОП гр. Враца, което е крайно неудобно за тях, а потребността е голяма. Към момента предоставяните социални услуги в общината не са в състояние да обхванат всички нуждаещи се и е необходимо разкриването на нови социални услуги, каквито са планираните по проекта.

Основна цел на проекта е изграждане на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. В рамките на проекта е предвидено преустройство на съществуваща сграда. Предоставяните услуги в двата центъра ще обхванат като целева група децата в риск и техните семейства, децата с увреждания и техните семейства, както и деца с увреждания, ползващи резидентни услуги. Ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстващи услуги в общността.

За потребителите на Дневния център – деца на възраст от 3 до 18 години, ще се предоставя комплекс от социални услуги, който осигурява условия за обслужване през деня, отговарящи на потребностите им от рехабилитация, образование, психологическа подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. А чрез Центъра за обществена подкрепа ще се подобри качеството на живот на децата в семейна и социална среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Специфичните цели, заложени в проектното предложение са осигуряването на социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, включително и на децата с увреждания, настанени в резидентните услуги; разширяването на възможностите за подобряване качеството на живот на децата и техните семейства и повишаване на информираността на обществото за предстоящото изграждане на новите социални услуги, целевите групи и пакета от мерки, насочени към тяхното социално включване и популяризиране на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

С реализирането на проекта се очаква да се постигнат заложените в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ приоритети и цели за гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Ще се предприемат мерки за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно – социални услуги за деца с увреждания, които ще подкрепят не само тези деца, но и техните семейства.

 ____________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.“