____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг за отдаване на пасища, мери и ливади от ОПФ

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ за предоставяне на индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ (на основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ)  за стопанската 2019-2020 година в землищата на с.Моравица, с.Руска Бела, Община Мездра, съгласно приложени списъци, неразделна част от обявата.
 
Началната тръжна цена е 10,00 лв./ декар за година.
 
Търгът ще се проведе на 18.02.2020г. от 10:00 часа в Община Мездра. Втора дата – 21.02.2020г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156), 0889465290.
 
 
 
Кмет:
 
/Иван Аспарухов/
 

ХЧ/ХЧ
 
https://www.livechatalternative.com/