____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение за допуснат КПИИ

изх.№3/22.02.2012 год.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра

съобщава, че със Заповед №14/09.01.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработването на

КПИИ за УПИ ХІ-1687, кв. 80 по плана на гр. Мездра за построяването на жилищна сграда с магазини.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/