____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение за допуснат КПИИ

изх. №4/22.02.2012 год.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №37/26.01.2012

год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработването на КПИИ за ПИ №014008, местност "Черепиш" в землището на с. Люти брод за изграждане на "Складове за взривни материали".

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра

по реда и условията

на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/