____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение за допълване разрешение за ПУП №1/2010 год.

изх. №5/22.02.2012 год.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.218, ал.1 от ЗУТ, Община Мездра съобщава, че със Заповед №85/21.02.2012 год. е допълнен обхвата на Разрешение №1/05.01.2010 год. за възлагане изработването на ПУП – ПРЗ за МВЕЦ "Ребърково" при условията на чл.124, ал.3 от ЗУТ с ПИ №014123, местност "Селището" в землището на с. Ребърково, ПИ №027025 и №027013, местност "Душова лъка" в землището на с. Люти брод.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението

чрез Община Мездра по реда и

условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/