__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед № 177/23.03.2020 г. на кмета на Община Мездра във връзка със Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144/ 22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

З А П О В Е Д
 
№ 177
 
гр. Мездра, 23.03.2020 г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и във връзка с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., с цел намаляване риска от разпространение на COVID-19 на територията на община Мездра,
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. Забранявам посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Мездра.
 
2. Забранявам на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на територията на община Мездра във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.
 
3. Забранявам консумацията на място в обектите за бързо хранене и в хранителните магазини на територията на бензиностанции в община Мездра.
 
За изпълнение на горните разпореждания и на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31 и чл. 36, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,
 
В Ъ З Л А Г А М

На началника на РУ – Мездра при ОД МВР – Враца да отговаря за спазването на обществения ред на територията на общината, както и да съблюдава и контролира изпълнението на заповедта. На нарушителите да се съставят актове за установяване на административно нарушение или да се прилагат принудителни административни мерки, както и всякакви други действия и мерки, в съответствие с действащото законодателство.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 
ИВАН АСПАРУХОВ,
 
Кмет на община Мездра