____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на търг с явно наддаване на общински имот в местността ,,Белчов дол” с. Върбешница

О Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински имот:
Поземлен имот с № 501.23, с НТП- друга селскостопанска територия с площ от  0,379 дка, съгласно плана на новообразуваните имоти в м.„Белчов дол” в землището с.Върбешница, актуван с АЧОС № 3862/01.08.2019 г. с административен адрес с.Върбешница, общ.Мездра, м.„Белчов дол” с начална тръжна цена в размер на 550,00 лв. (без ДДС) и депозит в размер на 55,00 лева.
Търгът ще се проведе на 27.05.2020 г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 202 на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 03.06.2020 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/