____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изработен предварителен проект за ПУП - ПРЗ за МВЕЦ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен предварителен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и

Парцеларен план за изграждането на МВЕЦ „Ритлите Енерджи” по поречието на р. Искър предвиждащ засягане на имоти и части от тях в землището на с. Люти брод, община Мездра за съоръжения и заливаеми площи в следния обхват:  ПИ № 016052, 016021, 099008,

013023, 016015, 109003, 015202, 015201, 015200, 015199, 098016, 098017, 104001, 107002, 108002, 098004, 099006, 109002, 017007, 017004.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.

 

https://www.livechatalternative.com/