____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Продажба чрез търг с явно наддаване

на следните общински имоти:
1.1. Общински недвижим имот от 285 кв.м реализиран в парцел VI, пл.№ 994 в кв.70 по плана на гр. Мездра , заедно с реализираната в него масивна едноетажна сграда – Клуб на пенсионера ;
1.2. Поземлен имот пл.№ 1809,кв.111 в регулацията на гр.Мездра от 400 кв.м , находящ се на ул. “ Ал.Стамболийски “ ;
1,.3. Поземлен имот пл.№ 1810,кв.110 в регулацията на гр.Мездра от 1080 кв.м , находящ се на ул. “ Ал.Стамболийски “ ;
1.4. “Дом за деца с душевни недъзи” с. Кален включващ земя 1800 кв.м ,основна триетажна административна сграда ,стопански постройки и подобрения в парцел I-ви ,пл.№ 54 в кв.5 по плана на с. Кален , общ. Мездра ;
1.5. Незастроено дворно място – нерегулиран поземлен имот с пл.№ 639 в кв.118-А по плана на гр.Мездра, кръстовището на улиците “ Ал.Стамболийски “ и “ Л. Каравелов “ с площ от 5 800 кв.м;
1.6. Общински недвижим имот № 001050 в землището на с. Типченица , м.” Равенски дол “ с площ от 163 ,678 дка .
Търгът ще се проведе на 30.05. 2006 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 06.06 . 2006 г. в същия час и място. Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на общината.

https://www.livechatalternative.com/