____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

З А П О В Е Д № 710/02.11.2020 ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003“ ЕООД

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в Община Мездра и Решение No 189/29.10.2020 г. на ОбС – Мездра:

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За длъжността Управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са: образование: висше-бакалавър; професионален опит – 3 години; компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако  са реабилитирани. 

Начин на провеждане на конкурса: 

подбор по документи – етапът ще се проведе на 03.12.2020 г.

представяне на концепция за развитие на дружеството за три годишен период (от допуснатите кандидати от първи етап) – до 15.12.2020 г., вкл. 

събеседване (за допуснатите кандидати от втори етап) – етапът ще се проведе на 22.12.2020 г.

Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са: заявление в свободен текст; професионална автобиография; заверени /собственоръчно/ копия от диплом за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация; копие от трудова и/или служебна книжка/при наличие на такава/; свидетелство за съдимост и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредабата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.

Конкурсът се обявява на дата: 02.11.2020

Документите за участие в конкурса следва да се подават запечатан и непрозрачен плик в деловодството на Общински съвет – Мездра в 30 дневен срок от публикуване на обявата за конкурса.

Списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват: на информационните табла в сградата на Общинска администрация Мездра и официалният сайт на Общински съвет – Мездра – www.obs.mezdra.bg

ИВАН АСПАРУХОВ

Кмет на община Мездра
 
_____________________________________________________________________________
 
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ
НА „МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003“ ЕООД
 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в Община Мездра и Решение No 189/29.10.2020 г. на ОбС – Мездра:
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД.
 
 Минимални изисквания за заемане на длъжността са:
да имат имат придобита образователна степен „Бакалавър“;
да имат най-малко 3/три/ години професионален опит; 
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако  са реабилитирани;
копютърна грамотност;
Специфични изисквания за заемане на длъжността – да отговарят на изискванията по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
умения за работа с MS office, Word, Excel, Internet, правно-информационни продукти и др.;
познания в нормативната уредба, касаеща длъжността;
управленска компетентност;
ориентация към резултати;
работа в екип;
комуникативна компетентност;
професионална компетентност;
Брой работни места – 1 бр.
Кратко описание на длъжността: организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в съответствие с Учредителния акт на дружеството и решенията на Общински съвет-Мездра; извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството в съответствие с Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.
Начин за провеждане на конкурса – три етапа: подбор по документи; представяне на концепция за развитие на дружеството за три годишен период (от допуснатите кандидати от първи етап); събеседване (за допуснатите кандидати от втори етап).
Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
Заявление свободен текст;
Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредабата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества;
Заверено /саморъчно/ копие от документ за придобита образователна степен „Бакалвър“ и други документи, удостоверяващи квалификация;
Заверено копие от документ, удостоверяващ професионален опит;
Професионална автобиография;
Свидетелство за съдимост;
Документите за участие в конкурса следва да се подават запечатан и непрозрачен плик в деловодството на Общински съвет – Мездра (сградата на Община Мездра, ет. 4 ст. 400) –  в 30 дневен срок от публикуване на обявата за конкурса.
Дата на обявяване 02.11.2020 г.
Списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват: на информационните табла в сградата на Общинска администрация Мездра и официалният сайт на Общински съвет – Мездра – www.obs.mezdra.bg
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на община Мездра
 
https://www.livechatalternative.com/