____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг за продажба на магазин от 132кв.м. (самостоятелен обект)в с. Зверино

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:
 
Самостоятелен обект с идентификатор 30510.501.366.1.1 с площ от 132 кв.м. – магазин с предназначение за търговска дейност, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Зверино, одобрени със Заповед № РД-18-1626/19.09.2018 г., актуван с АЧОС № 4095 от 27.02.2020 г. с начална цена в размер на 42 800,00 лв. (без ДДС). Депозитът за участие е в размер на 4 280,00 лв.
        
Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра:  IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
 
Търгът ще се проведе на 17.11.2020 г. от 10:00 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 в стая № 202,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 24.11.2020 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ
 
 
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/