____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До Собствениците на поземлени имоти в землището на с. Дърманци

СЪОБЩЕНИЕ 
 
До 
Собствениците на поземлени имоти
в землището на с. Дърманци, както следва:
 
ПИ 24668.13.34; 24668.13.36; 24668.13.38; 24668.13.39; 24668.13.42;
24668.13.44; 24668.13.46; 24668.13.48; 24668.13.30; 24668.13.50;
24668.13.52; 24668.13.54; 24668.13.56; 24668.13.88; 24668.13.85
 
Община Мездра, съобщава, че със Заповед № 744/09.11.2020 год., издадена от кмета на община Мездра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.13 от ЗМСМА е одобрен ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти: ПИ с идентификатор № 24668.13.40, ПИ с идентификатор № 24668.1.229 и ПИ с идентификатор № 24668.1.240, местност „Край Искъра“ в землището на с. Дърманци и разширяване на ПИ 24668.1.46 с описаните имоти и с ПИ 24668.1.44 с променено предназначение. По регулация се предвижда образуване на нов ПИ 24668.1.82, като се запазва одобрената  с ПУП – ПРЗ със Заповед №759/28.12.2011 г. за ПИ 24668.1.46 и 24668.1.44 – „предимно производствена зона“. 
На основание чл.60, ал.1, предложение последно от АПК е допуснато предварително изпълнение, с мотиви посочени в заповедта.
На основание чл.60, ал.5 от АПК, разпореждането за допуснато предварително изпълнение, подлежи на обжалване в 3-дневен срок, чрез кмета на община Мездра, пред Административен съд – Враца.
Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в Община Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, стая 105 в 7-дневен срок, считано от датата на настоящото съобщение. Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14–дневен срок от съобщаването и чрез Община Мездра пред Административен съд, гр. Враца съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
 
https://www.livechatalternative.com/