____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.2 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е
 
                                                   №34/20.11.2020 г.
 
                Община Мездра на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е внесен за съгласуване и одобряване на ПУП – ПЗ /Подробен устрайствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ)  за промяна предназначението но поземлени имоти: ПИ  с идентификатор №16256.18.65, ПИ с идентификатор №16256.18.70, ПИ с идентификатор №16256.18.77 и ПИ с идентификатор №16256.18.192, местност „Варниците“, в землището на с.Горна Кремена за „Кариера за добив на подземни богатства“ от находище „Равнище -2“.
 
                 Проектите с пълна текстова и графична част на ПУП – ПЗ  се намират за разглеждане и обществен достъп в стая №105, ет.1 в сградата на Община Мездра, с административен адрес: гр.Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, всеки работен ден.
 
                 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Кмета на Общината в едномесечен срок от публикуването на съобщението.
 
                 Съобщението е поставено  на 20.11.2020 г. на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на гражданите“ и е публикувано на Интернет страницата на Община Мездра.
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/