____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг за наем на терени за павилиони гр. Мездра

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните терени за поставяне на павилиони за търговска дейност по индивидуален проект:
1.     Терен – 1 по схема № 99 с площ от 13,50 кв.м., ситуиран в югоизточната част на кв.65 до сградата на училище “Христо Ботев” по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 86,40 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 8,60 лв. (с включено ДДС);
2.     Терен – 2 по схема № 100 с площ от 12,00 кв.м., ситуиран в северната част на кв.64 зад търговски център “Роял” до сградата на пощата по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 76,80 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 7,60 лв. (с включено ДДС);
3.      Терен – 3 по схема № 100 с площ от 12,00 кв.м., ситуиран в северната част на кв.64 зад търговски център “Роял” до сградата на пощата по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 76,80 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 7,60 лв (с включено ДДС);
Депозит за участие в търга по се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 09.12.2020 г. от 10:00 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 в стая № 202,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 16.12.2020 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/