____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЩИНА ГРАД МЕЗДРА

О Б Я В Я В А:
Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имоти- частна общинска собственост ,както следва :
1. имот в землището на с. Руска Бяла ,местност „ Рупака „ с площ на имота -162,225 дка ,седма категория ;
2. имот в землището на с. Руска Бяла ,парцел 6,масив 70 с площ на имота -1,432 дка ,шеста категория ;
3. имот в землището на с. Руска Бяла , имот № 070005 с площ на имота -3,663 дка ,шеста категория ;
4. имот в землището на с. Руска Бяла ,имот № 070001 с площ на имота -38,353 дка ,седма категория ;
5. имот в землището на с. Руска Бяла ,имот № 070003 с площ на имота -0,573 дка ,шеста категория ;
6. имот в землището на с. Руска Бяла , имот № 070010 с площ на имота -25,483 дка ,седма категория ;
7. имот в землището на с. Руска Бяла ,имот № 070013 с площ на имота -15,766 дка ,седма категория ;
8. имот в землището на с. Руска Бяла , имот № 070014 с площ на имота -9,015 дка ,седма категория ;
9.имот в землището на с. Руска Бяла , имот № 070004 с площ на имота -47,028 дка ,шеста категория .

Търгът ще се проведе на 21.07. 2006 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 28.07. 2006 г. в същия час и място. .
За допълнителна информация – тел. 9-20-08 или в стая № 109 на Община Мездра.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

……………………./ Ив. Аспарухов /
РС

https://www.livechatalternative.com/