____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е
 
За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план
 На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община град Мездра за отразяване на концесионна площ на находище „Енерджи – юг”, участък „Запад“ и участък „Изток“ по предоставената концесия с Решение №425/26.06.2018 год. на Министерски съвет и сключения
концесионен договор от 14.02.2019 год.
Срещата ще се проведе на 15.12.2020 г. от 11.00 часа в стая 105 на Община град Мездра.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община Мездра и се намира в стая 105.
 
https://www.livechatalternative.com/