____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг за продажба на имот с идентификатор 47714.6.1823 по ККК на гр. Мездра

О Б Я В А 
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:
 
Поземлен имот с идентификатор 47714.6.1823 с площ от 1797 кв.м., съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Мездра, одобрени със Заповед РД-18-1097/11.05.2018 г., актуван с АЧОС № 4202 от 23.09.2020 г.   – с начална тръжна цена в размер на 13400,00 лв. ( тринадесет хиляди и четирстотин лева и нула ст.); Депозита за участие е в размер на 1340,00 лв.;
 
Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
 
Търгът ще се проведе на 20.01.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 в стая № 203, на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 27.01.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ
 
https://www.livechatalternative.com/