____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Стартиране на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Мездра

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ стартира в Община Мездра

 
     През 2021 година в община Мездра се разкрива нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност.
       „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Услугата ще се предоставя на 88 лица от 29 асистента
 
 
От 07.01.2021г. Община Мездра стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „социален асистент“ за новата социалната услуга „Асистентска подкрепа“
        Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
 
 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
  
   Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
 
 
       Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
 
 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
      
        С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 3-ма потребители.
 
 
         Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ се подават от 07.01.2020 г. в стая 211 и 212 Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“, в сградата на Община Мездра, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
 
     Документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Мездра на адрес:www.mezdra.bg, Секция Обяви.
 
За допълнителна информация тел. 091093255 – Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра.
 

 

https://www.livechatalternative.com/