Заповед за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.6.1823 по КККР на гр. Мездра

З А П О В Е Д
 
№ 34/20.01.2021 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1, т.1 и чл.38, ал.2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол от 20.01.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 5 от 04.01.2021 г. и Заповед № 33 от 20.01.2021 г. на Кмета на Община Мездра за поземлен имот с идентификатор 47714.6.1823, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Мездра, одобрени със Заповед РД-18-1097/11.05.2018 г. 
 
О  Б  Я  В  Я  В  А  М :
 
„Техкерамик – М“ АД с ЕИК 204283715, с адрес на управление: гр.Мездра, ул.“Боденско шосе“, представлявано от В. Х. – изпълнителен директор за спечелил търга за имот  с идентификатор   47714.6.1823 с площ от 1797 кв.м., общинска собственост, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Мездра, общ.Мездра.
 
Спечелилият „Техкерамик – М“ АД с ЕИК 204283715, представлявано от В.  Х. – изпълнителен директор  следва в 14 дневен срок от връчването на настоящата заповед да внесе следните суми по сметката на Община Мездра:
 
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 445600 – продажба на земя.:
·          13400,00 лв. (представляваща, разлика в достигнатата тръжна цена на имота  от 14740,00 лв. и внесения депозит от 1340,00 лв.);
·         2948,00 лв. (представляваща полагащият се ДДС)
 
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
·         442,20 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната стойност, съгласно НОРМД приета от ОС гр.Мездра);
 
В същият срок дружеството да внесе сума в размер на 80,00 лв. в стая № 208 на ІІ етаж (каса на общината) направени разходи за пазарна оценка на имота;
 
   За вписване на договора в Службата по вписванията гр.Мездра следва да се представи  платежно нареждане за внесена сума в размер на 14,74 лв. по сметката на Агенция по вписванията за Имотен регистър – BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC  CREXBGSF, „Токуда Банк“ АД.
 
      След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за прехвърляне на собствеността върху имота.
 
     В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание чл. 69, ал. 3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване на договор класираният на второ място С. К. с потвърдената начална цена от 13400,00 лв.
 
    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр.Враца.
 
 
 
 
 
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на Община Мездра