____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за освобождаване от заплащане на наем от лица сключили договори за обекти и терени, Общинска собственост за срока на действие на временните противоепидемични мерки на територията на Република България до окончателната им отмяна с изричен административен акт

З А П О В Е Д
№90
гр. Мездра 11.02.2021г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на Решение № 242 от Протокол № 17 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Мездра, прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6в (Нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,във връзка сРешение № 855 от 25 ноември 2020 г. на Министерски съвет, и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 год., изм. и доп. със Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България до окончателната им отмяна с изричен административен акт
 
                              Н А Р Е Ж Д А М :
 
1.      Да се да се освободят от заплащане на месечни вноски, всички лица, сключили договори за наем на терени и обекти-общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България и мерките, предприети в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, за срока на действие на временните противоепидемични мерки на територията на Република България до окончателната им отмяна с изричен административен акт.
2.      Не се освобождават от заплащане на такси и наемни цени по смисъла на т. 1 от настоящата заповед лицата, по отношение на които е установено с влязъл в сила акт, че не са преустановили дейността си в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България.
3.      За освобождаването от заплащане на наемната цена т. 1 определям следният ред за кандидатстване на задължените лица в срок от 15 дни от прекратяване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.
3.1    Заявление за освобождаване от наем (свободен текст);
3.2    За общински терени/обекти в които се развива търговска дейност – удостоверено с подпис и печат копие от касова книга, съдържащо информация за „неработни дни”, съкратен отчет на фискална памет на касовия апарат; копие от Декларация – образец № 1 до НАП за месеца, в който не се развива дейност; копие от ОКД-5 – декларация от самоосигуряващо се лице /собственик, управител/ за спрените осигуровки за периода в който фирмата е без дейност.
3.3    За общински обекти/терени, които се ползват за културно-развлекателни, педагогически и научни дейности – съгласувано заявление със зам.-кмета „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ при Община Мездра.
 4. Всички заявления по т. 3 подлежат на разглеждане и оценяване от комисия от длъжностни лица от състава на общинска администрация, определена със заповед на Кмета на Община Мездра.
 
 5. За своята работа Комисията изготвя протокол в 5 дневен срок, и същия се представя на Кмета на Община Мездра за одобряване.  
       6.  По отношение на одобрените заявления по т. 3 за същите не следва да бъде начисляван наем в Информационната система за управление на общината „Имеон“ при Община Мездра.
7.  Надвнесените суми да се считат за авансови плащания за следващи финансови периоди.
8. Възлагам на отдел „Общинска собственост и общинска собственост” при Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности” да разгледат и оценят подадените заявления за освобождаване от заплащане на наем, ведно с приложените документи.
Настоящата заповед има отношение спрямо лицата – наематели на общински нежилищни имоти, които са пряко засегнати и попадат в обхвата на забраната на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.  на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, до окончателната им отмяна с изричен административен акт.
Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Розалина Георгиева – Директор дирекция на „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности” при Община Мездра.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Цеца Костова – зам.-кмет с ресор „Стопански дейности, финанси и бюджет” при Община Мездра.
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на Община Мездра
 
Съгласувал:
Инж. Розалина Георгиева – ДД „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ при Община Мездра
 
Изготвил:
Христина Чулева – гл. специалист „Придобиване и разпореждане с общинско имущество“ при Община Мездра
https://www.livechatalternative.com/