____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг, 

Кметът на община Мездра кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в обществено обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра, осигурен от Фонд ФЛАГ ЕАД – „Българска инвестиционна платформа за градско развитие“, за финансиране на инвестиционен проект: „Реконструкция на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в  гр. Мездра“. 

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде обновено обществено градско пространство, ще се осигури достъп до общински пазар за хора с увреждания и ще се подобрят условията за продавачи и клиенти на пазара в гр. Мездра. 

Община Мездра ще кандидатства пред Фонд ФЛАГ ЕАД – „Българска инвестиционна платформа за градско развитие“ за кредит със следните параметри: 

• Максимален размер на дълга – 1 807 208 лв., за финансиране на основните дейности  по проекта. 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем. 

• Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3% или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%. 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ ЕАД. 

• Начин на обезпечение на кредита: 

• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мездра, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, организирам общественото обсъждане чрез предоставяне на писмени мнения и становища на официалната електронна поща на Община Мездра: mezdra@mail.bg в срок до 05.03.2021 г. 

Иван Аспарухов, 

Кмет на община Мездра

 
Mezdra_Pokrit pazar_Proekt_2021_02
 
Mezdra_Pokrit pazar_Proekt_2021_05
 
Mezdra_Pokrit pazar_Proekt_2021_07
 
https://www.livechatalternative.com/