____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът на община Мездра определи местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания

Parlamentarni izbori 2021_Baner - Copy

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., кметът на община Mездра Иван Аспарухов издаде Заповед №151/ 05.03.2021 г., с която определя места и информационни табла на територията на общината за поставяне на агитационни материали – плакати, афиши, обръщения и др., от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания. Ето пълният текст на кметската заповед: 

ЗАПОВЕД №151/ 05.03.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение №2064-НС/ 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., насрочени с Указ №9 от 14 януари 2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г.), 

НАРЕЖДАМ: 

1. Определям места и информационни табла на територията на община Мездра за поставяне на агитационни материали – плакати, афиши, обръщения и др., от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания в периода от 05.03.2021 г. до 24:00 часа на 2 април 2021 г. за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април  2021 г., както следва: 

На специално поставени табла в гр. Мездра: 

• на ул. „П. Р. Славейков“ – до западната фасада на Хотелски комплекс „Родина“; 

• в зелената площ южно от ОУ „Христо Ботев“; 

• на ул. „Христо Ботев“ – след кръговото кръстовище с ул. „Марин Дринов“, северно от Автогарата; 

• на площад „Калето“; 

• в зоната на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Баданец“; 

• в зелените площи на площад „Македония“; 

• на ул. „Георги Димитров“ – до тото пункта; 

• в зелените площи пред бившия Младежки дом; 

• на ул. „Георги Кирков“ – южно от детската площадка на кв. 10; 

• на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“; 

• на южната фасада на сградата на търговски комплекс „Роял“, над киното (съгласно Приложение №1); 

• на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Заводска“; 

• на ул. „Христо Ботев“ – в зелената площ отляво, в посока изход -  Мездра; 

• в алеята на кръстовището на ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Ал. Стамболийски“; 

• на кръстовището при входа на кв. „Лещака“. 

2. Кметовете и кметските наместници със своя заповед да определят местата за поставяне на агитационни материали в съответното населено място. 

3. Разполагането на шатри на територията на гр. Мездра да става с изрично разрешение на кмета на общината, след подадено заявление. 

4. Разполагането на шатри на територията на населените места в община Мездра да става с изрично разрешение на кмета/ кметския наместник на населеното място, след подадено заявление. 

5. За поставяне на агитационни материали на фасади на сгради, на витрини или огради, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота. 

6. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в настоящата заповед, да се счита за нарушение и да се санкционира. 

7. Забранявам: 

а) поставянето на агитационни материали на: 

• автобусни спирки; 

• сградата на Общинската администрация (отвън и отвътре); 

• дърветата и стълбовете; 

• сградите на училищата, детските градини и болниците; 

• превозните средства на обществения транспорт, независимо чия собственост са те; 

• сградите, където са избирателните секции; 

б) разпространяването и използването на агитационни материали, застрашаващи живота и здравето на гражданите, частната, държавната и общинската собственост и безопасността на движението; 

в) провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения и институции, държавни и общински предприятия, и на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; 

г) предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 

д) поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 м от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. 

8. Задължавам партиите, коалициите от партии и инициативни комитети в срок до 7 (седем) дни след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали, съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Нарушителите на настоящата заповед се санкционират за всяко едно нарушение поотделно. 

Установяването на нарушения на заповедта, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателни постановления да се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

Заповедта да се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Мездра и на информационните табла и да се сведе до знанието на Районна избирателна комисия – Враца, на Районно управление на МВР – Мездра, на кметовете и кметските наместници и регистрираните партии, коалиции от партии и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на кметовете и кметските наместници на населени места и на секретаря на Община Мездра. 

ИВАН АСПАРУХОВ, 

Кмет на община Мездра


https://www.livechatalternative.com/