____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони за търговска дейност

 

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните терени за поставяне на павилиони за търговска дейност по индивидуален проект:
1.1 Терен – 6 по схема № 3 с площ от 15 кв.м., находящ се на ул.»Христо Ботев», ситуиран в източна алея срещу кв.63 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 96,00 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 9,60 лв. (с включено ДДС);
1.2  Терен – 7 по схема № 3 с площ от 8,40 кв.м., находящ се на ул.»Христо Ботев», ситуиран в източна алея срещу кв.63 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 53,76 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 5,40 лв. (с включено ДДС);
1.3  Терен – 8 по схема № 3 с площ от 7,50 кв.м., находящ се на ул.»Христо Ботев», ситуиран в източна алея срещу кв.63 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 48,00 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 4,80 лв. (с включено ДДС);
1.4 Терен – 9 по схема № 3 с площ от 33,30 кв.м., находящ се на ул.»Христо Ботев», ситуиран в източна алея срещу кв.63 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 213,12 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 21,30 лв. (с включено ДДС);
1.5 Терен – 10 по схема № 3 с площ от 18,00 кв.м., находящ се на ул.»Христо Ботев», ситуиран в източна алея срещу кв.63 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 115,20 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 11,50 лв. (с включено ДДС);
Депозит за участие в търга по се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
           Търгът ще се проведе на 20.04.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра, гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 в стая № 203, на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 27.04.2021 г. в същия час, на същото място.
           Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
КМЕТ:  /заличено обстоятелство по ЗЗЛД/
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ

                                                                      

 

https://www.livechatalternative.com/