____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на самостоятелен обект с. Зверино

З А П О В Е Д
 
№ 221
гр.Мездра 221/31.03.2021 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.2 и чл.67 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра, Протокол от 30.03.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 148 от 04.03.2021 г. и резултати от проведен публичен търг с явно наддаване състоял се на 30.03.2021 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 30510.501.366.1.1 с площ от 132 кв.м. – с предназначение за търговска дейност, съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Зверино, одобрени със Заповед № РД-18-1626/19.09.2018 г., актуван с АЧОС № 4095 от 27.02.2020 г.   
 
О  Б  Я  В  Я  В  А  М :
 
«Пламен Йорданов -71» ЕООД, ЕИК 203104860, представлявано от Пламен Йорданов – управител за спечелил търга за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 30510.501.366.1.1 с площ от 132 кв.м. – с предназначение за търговска дейност, съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Зверино, одобрени със Заповед № РД-18-1626/19.09.2018 г., актуван с АЧОС № 4095 от 27.02.2020 г. с месечна наемна цена в размер на 844,80 лв. (осемстотин четиридесет и четири лева и осемдесет ст.)
 В 14 дневен срок от датата на влизане в сила на заповедта спечелилият търга да се яви в сградата на Община Мездра за да сключи договор за наем. Ако лицето спечелило търга не се яви и не сключи договор в уговореният срок се счита, че то се е отказало. Внесеният от него депозит остава в полза на Община Мездра .
    За вписване на договора в Службата по вписванията гр.Мездра следва да се представи оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) по сметката на Агенция по вписванията за Имотен регистър – BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC  CREXBGSF, „Токуда Банк“ АД .
    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр.Враца.
 
 
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 
хч/нп
https://www.livechatalternative.com/