____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя частна общинска собственост, с. Брусен

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя частна общинска собственост:
 Поземлен имот с идентификатор 06598.16.19 с площ от 808 кв.м., в м.“Под село“, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя, съгласно КККР на с.Брусен, одобрени със Заповед № РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 3839 от 26.06.2021 г. с начална тръжна цена в размер на 1200,00 лева (хиляда и двеста лева) (без ДДС) и депозит в размер на  120,00 лева.
Търгът ще се проведе на 12.05.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 203 на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 19.05.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290 – отдел „Общинска собственост и обществени поръчки“.
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/