Обява за продажба на общински имот, с. Върбешница

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:
 
Урегулиран поземлен имот XXIV в квартал 30 с площ от 320 кв.м., ведно със монолитна сграда на един етаж със застроена площ от 54 кв.м съгласно  Регулационния план на с.Върбешница, общ. Мездра, одобрен със Заповед 06/05.01.1996 г. и изменен със Заповед № 128/25.02.2021 г., актуван с АЧОС № 4310 от 11.03.2021 г. с начална тръжна в размер на 2755,00 лв. без ДДС.  Депозитът за участие е в размер на 275,00 лв.;
 
Депозит за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
 
Търгът ще се проведе на 12.05.2021 г. от 10:30 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 в стая № 202,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 19.05.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
                                                    
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ