____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти с.Брусен

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински имоти:
 
За поземлен имот с идентификатор 06598.502.304 с площ от 102 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4194 / 01.09.2020 г. с начална тръжна в размер на 323,00 лв. без ДДС.  Депозит за участие е в размер на 32,00 лв.;
 
      Депозитите за участие в търга  се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
    Търгът ще се проведе на 17.06.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 24.06.2021 г. в същия час, на същото място.
    Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
    Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
https://www.livechatalternative.com/