____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем с.Зверино

О Б  Я  В  А  
 
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните терени за поставяне на павилиони за търговска дейност по индивидуален проект:
 
Терен по схема № 43 одобрена от Гл. архитект на Община Мездра  с площ от 25,00 кв.м., ситуиран в южната част до сградата на пощата в кв. 67 по ПУП – ЗРП на с.Зверино, общ.Мездра, одобрен със Заповед № 400/1990 г.
 
 
Депозит за участие в търга  по се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9:30 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 24.06.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
https://www.livechatalternative.com/