____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на ул. Янко Сакъзов,гр.Мездра

О Б Я В А
 
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните терени за поставяне на павилиони за търговска дейност по индивидуален проект:
 
Терен по схема № 47а, одобрена от  Гл. архитект на Община Мездра с площ от 18,00 кв.м., ситуиран в началото на улица «Янко Сакъзов» до моста на р. Моравишка срещу кв. 85  по ПУП – ЗРП на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г., с начална тръжна цена в размер на 115,20 лв. (с включено ДДС) на месец и депозит в размер на 11,52 лв. (с включено ДДС);
 
 
Депозит за участие в търга  по се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 17.06.2021 г. от 10.15 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 24.06.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
КМЕТ:

(Иван Аспарухов)

https://www.livechatalternative.com/