Обява за публично оповестен конкурс

СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в гр. Мездра, ул. „Свети Патриарх Евтимий“ № 2, Община Мездра съобщава, че съгласно чл. 76а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, конкурса ще се проведе на втората определена дата: 07.07.2021г. от 09.00ч., етаж 2, кабинет 203 сграда на общинска администрация съгласно Заповед № 427/14.06.2021г. на кмета на община Мездра.
            

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Заявление за участие

Декларации за участие в публично оповестен конкурс

Проект на Договор за наем