____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за спечелен търг за поземлен имот с идентификатор 06598.502.282

З А П О В Е Д
 
№ 465
гр.Мездра 25.06.2021г.
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1, т.1 и чл.38, ал.2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол от 24.06.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 383 от 02.06.2021 г.  на Кмета на Община Мездра за поземлен имот с идентификатор 06598.502.282  съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед РД-18-927/18.12.2017 г.,
 
О  Б  Я  В  Я  В  А  М :
М. Т. с адрес:  гр.Мездра,  за спечелил търга за имот с идентификатор 06598.502.282  с площ от 644 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра.   
Спечелилият М. Т. следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми по сметката на Община Мездра:
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 445600 – продажба на земя.:
 
·         1692,00 лв., представляваща разликата между тръжната цена на имота  от 1880,00 лв. и внесения депозит от 188,00 лв. ;
·         376,00 лв., представляваща полагащият се ДДС
 
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
ü 
·         56,40 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната стойност, съгласно НОРМД приета от ОС гр.Мездра);
 
В същият срок лицето да внесе сума в размер на 80,00 лв. в стая № 208 на ІІ етаж (каса на общината) направени разходи за пазарна оценка на имота;
 
 
 
 
 
 
За вписване на договора в Службата по вписвания гр. Мездра, следва да се представи оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на Агенция по вписванията за Имотен регистър – BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF, „Токуда Банк“ АД .
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр.Враца.
 
 
 
 
 
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на Община Мездра
 
 
хч/нп
https://www.livechatalternative.com/