____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

 
 
Община Мездра, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за „Регламентиране обхвата на площад „България“ и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на УПИ към съществуващи сгради“ в обхват кв.65, 65 и 66 по регулационния план на гр. Мездра , ЕКАТЕ 47714, община Мездра, област Враца
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/