____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж за строителство на гараж на ул. „Александър Стамболийски” № 134 гр.Мездра

О Б  Я  В  А  

Община Мездра обявява провеждането на търг с тайно наддаване за  отстъпване право на строеж за строителство на гараж върху площ от 32,81 кв.м., съгласно предвижданията на ПУП-ЗРП за гр. Мездра, ситуиран в УПИ І, кв.101 – частна общинска собственост, имот с идентификатор 47714.500.2140, находящ се в гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски” № 134 по КККР на гр. Мездра, актуван с АЧОС № 4319/05.04.2021 г.
Строителството на гаража да се извърши след одобряване на инвестиционен проект, изготвен за сметка на спечелилият участник в търга за отстъпено право на строеж.
         Началната тръжна цена за отстъпване право на строеж  на гараж с площ от 32,81 кв.м. е в размер на 928,00 лева (без ДДС). Депозитът е в размер на 92,80 лева и се внася  по  банкова сметка на Община Мездра IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка  ДСК»   клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 28.09.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра, в стая № 203 на ІI етаж. Втора дата – 05.10.2021 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до 27.09.2021 г. до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон   0899465290.
 
 
КМЕТ:
 
(Иван Аспарухов)
 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/