____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за спечелен търг с тайно наддаване за отстъпено право на строеж на гараж на ул.”Александър Стамболийски“ № 134 гр.Мездра

З А П О В Е Д
 
720
 
гр. Мездра 29.09.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.1 и ал.7 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.3 и чл.67 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра, в изпълнение  на Решение  № 301 от Протокол № 21 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мездра, след проведен търг на 28.09.2021 г. с тайно наддаване за отстъпено право на строеж на гараж с площ от 32,81 кв. м, съгласно предвижданията на ПУП за гр. Мездра, ситуиран в УПИ І, кв.101 – частна общинска собственост, имот с идентификатор  47714.500.2140, находящ се в гр. Мездра, ул. ”Александър Стамболийски“ № 134, съгласно КККР на гр. Мездра, актуван с АЧОС № 4319/05.04.2021 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:
 
1.      Да се  отстъпи право на строеж върху застроена площ от 32,81 кв. м (тридесет и два, осемдесет и един кв. м.)  за гараж в имот  с идентификатор,  47714.500.2140, находящ се  в гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски” № 134, съгласно КККР на гр. Мездра на:

Й. Т. Г.  от гр. Мездра
  В 14 дневен срок от връчването на настоящата заповед  горепосоченото лицеда внесе следните суми по сметката на Община Мездра:
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 445900 – приходи от ОПС:
·         1107,20 лв., отстъпено право на строеж /разлика в достигнатата тръжна цена за отстъпено право на строеж в размер на 1200,00 лева и внесения депозит/;

ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 442500 – данък при придобиване;
·         36,00 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната стойност, съгласно НОРМД приета от ОС гр. Мездра);

  1. В същият срок лицето да внесе и сума в размер на 80,00 лв. в стая № 208 на ІІ етаж (каса на общината) за направени разходи за пазарна оценка на правото на строеж;
  1. За вписване на договора в Службата по вписванията гр. Мездра следва да се представи оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на Агенция по вписванията за Имотен регистър – BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC  CREXBGSF, „Токуда Банк“ АД .

След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за отстъпване право на строеж върху имота.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр. Враца.
 
 
Иван Аспарухов
Кмет на Община Мездра            /заличено обстоятелство по ЗЗЛД/
хч/нп

https://www.livechatalternative.com/