____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Определени са местата за поставяне на агитационни материали в община Мездра по време на предизборната кампания за изборите на 14 ноември

Izbori_Prezident_Vitseprezident_Parlamentarni_14.11.2021_Baner 02

Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. кметът на община Mездра Иван Аспарухов издаде Заповед №794/ 13.10.2021 г., с която определя места и информационни табла на територията на общината за поставяне на агитационни материали – плакати, афиши, обръщения и др., от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания. Ето пълният текст на кметската заповед: 

ЗАПОВЕД №794/ 13.10.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение №645-ПНС/ НС от 29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., насрочени с Указ №245 от 14.09.2021 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) 

НАРЕЖДАМ: 

1. Определям места и информационни табла на територията на община Мездра за поставяне на агитационни материали – плакати, афиши, обръщения и др., от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания в периода от 15 октомври 2021 г. до 24:00 ч. на 12 ноември 2021 г., а при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Република България – до 24:00 ч. на 19 ноември 2021 г., както следва: 

На специално поставени табла в гр. Мездра: 

• на ул. „П. Р. Славейков“ – до източната фасада на Хотелски комплекс „Родина“ и в зелената площ южно от ОУ „Христо Ботев“; 

• на ул. „Христо Ботев“ – след кръговото кръстовище с ул. „Марин Дринов“, северно от Автогарата; 

• на площад „Калето“; 

• в зоната на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Баданец“; 

• в зелените площи на площад „Македония“; 

• на ул. „Георги Димитров“ – до тото пункта; 

• в зелените площи пред бившия Младежки дом; 

• на ул. „Георги Кирков“ – южно от детската площадка в кв. 10; 

• на кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“; 

• на южната фасада на сградата на Търговски комплекс „Роял“, над киното (съгласно Приложение №1); 

• на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Заводска“; 

• на ул. „Христо Ботев“ – в зелената площ вляво след моста на река Моравишка в посока изход – Мездра; 

• в алеята на кръстовището на ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Ал. Стамболийски“; 

• на кръстовището при входа на кв. „Лещака“. 

2. Кметовете и кметските наместници със своя заповед да определят местата за поставяне на агитационни материали в съответното населено място. 

3. Разполагането на шатри на територията на гр. Мездра и на територията на населените места в община Мездра да става с изрично разрешение на кмета на общината, на кмета/ кметския наместник на населеното място, след подадено писмено заявление и при строго спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с Covid-19, издадени от Министерство на здравеопазването.  

4. За поставяне на агитационни материали на фасади на сгради, на витрини или огради, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение от собственика или управителя на имота. 

5. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в настоящата заповед, да се счита за нарушение и да се санкционира. 

6. Забранявам: 

а) поставянето на агитационни материали на: 

• автобусни спирки; 

• сградата на Общинската администрация (отвън и отвътре); 

• дърветата и стълбовете; 

• сградите на училищата, детските градини и болниците; 

• превозните средства на обществения транспорт, независимо чия собственост са те; 

• сградите, където са избирателните секции; 

б) разпространяването и използването на агитационни материали, застрашаващи живота и здравето на гражданите, частната, държавната и общинската собственост и безопасността на движението; 

в) провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения и институции, държавни и общински предприятия, и на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; 

г) предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден; 

д) поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 м от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. 

7. Задължавам партиите, коалициите от партии и инициативни комитети в срок до 7 (седем) дни след изборния ден (до 21 ноември 2021 г.)  или при произвеждане на нов избор (до 28 ноември 2021 г.) да премахнат поставените от тях агитационни материали, съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Нарушителите на настоящата заповед се санкционират за всяко едно нарушение поотделно. 

Установяването на нарушения на заповедта, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателни постановления да се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

Заповедта да се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Мездра и на информационните табла и да се сведе до знанието на Районна избирателна комисия – Враца, Районно управление „Полиция“ – Мездра, кметовете и кметските наместници и регистрираните партии, коалиции от партии и инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на кметовете и кметските наместници на населени места и на секретаря на Община Мездра. 

ИВАН АСПАРУХОВ, 

Кмет на община Мездра