____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед на кмета на община Мездра за въвеждане на противоепидемични мерки в сградата на Общинската администрация

Mezdra_Municipality_New

З А П О В Е Д №864/ 27.10.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, предвид удължаването на срока на извънредната епидемична обстановка в страната и с цел да се прецизира организацията, създадена със Заповед №313/ 15.05.2020 г. на кмета на община Мездра относно пропускателния режим в сградата на Общинска администрация – Мездра, с оглед предпазване на гражданите и служителите от разпространението на COVID-19, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Определям следните правила, които следва стриктно да се спазват: 

1. Ограничавам достъпа на външни лица в сградата на Община Мездра, с изключение на: 

• Център за услуги и информация на гражданите – партер; 

• Обособени работни места за администрацията – Ритуална зала на партер; 

• Обособени места за административно обслужване в Общинска данъчна служба, ет. 3; 

• Изнесеното работно място на Отдел „Образование, социални дейности и програми“ – Ритуална зала на партер; 

• Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Мездра, ет. 4 в сградата на Община Мездра; 

• Общинска служба „Земеделие“ – гр. Мездра, ет. 3 в сградата на Община Мездра; 

• Ежедневен прием на кмета на общината – индивидуално за граждани без сертификат. 

2. На местата, определени за посещения на външни лица, се допускат само граждани и длъжностни лица, които са поставили правилно на лицето си защитна маска. 

3. При влизането в сградата тези лица подлежат на задължителна дезинфекция на ръцете чрез поставените диспенсъри с дезинфектант и измерване на телесната температура от служителите от звено „Сигурност“. 

4. Служителите от звено „Сигурност“ да не допускат обслужване на повече от четирима граждани едновременно, като следва да се спазва и отстояние между тях не по-малко от 1,5 м. 

5. При видими симптоми на неразположение и/или при измерена телесна температура от 37℃ и нагоре външните лица и служителите да не се допускат в сградата на администрацията. 

6. Връзката със служители от Общинската администрация да се осъществява от съответния гражданин чрез контактния център на Община Мездра на тел. 0910 920 16. При невъзможност да се осигури връзка, служителите от звено „Сигурност“ осъществяват съдействие по предоставяне на допълнителен служебен телефон за контакт или съдействие за предаване на информация до търсения служител. 

7. Срещи със служителите се осъществяват само при крайна необходимост и единствено на местата, определени за посещения на външни лица. В тези случаи гражданите и служителите следва да са поставили защитна маска и да са извършили необходимата дезинфекция на ръцете. 

ІІ. За изпълнение на противоепидемичните мерки в сградата на администрацията е необходимо да се изпълняват следните изисквания: 

1. Задължавам служителите по поддържане на хигиената в сградaта на Община Мездра да извършват засилени  санитарно-хигиенни мерки в съответствие с дадените указания от преките им ръководители. 

2. Задължавам служителите на Община Мездра и структурните звена да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве и за това на колегите си, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да потърсят лекарска помощ. 

3. Задължавам служителите да извършват редовна аерация и дезинфекция в работните помещения. 

4. Задължавам ръководителите на структурните звена стриктно да следят за спазването на противоепидемични мерки и за изпълнението на предходните две точки. 

5. Задължавам директорите на дирекции и началниците на отдели да проведат необходимия инструктаж на служителите за изпълнение на настоящата заповед. 

6. За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали съгласно указанията на РЗИ – Враца в достатъчни количества. 

III. При възможност да се организира дистанционна форма на работа/работа от разстояние на служителите. 

Ако това е невъзможно да се създаде организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м. 

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на гражданите чрез  поставяне на входовете на администрацията и чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Мездра. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените в нея служители, както и на заместник-кметовете, секретаря, директори на дирекции, началници на отдели, ръководители на структурни звена, както и до длъжностните лица, отговорни за публикуването й. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Светлана Мицева, секретар на Община Мездра. 

ИВАН АСПАРУХОВ, 

Кмет на община Мездра


https://www.livechatalternative.com/