____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на подвижните секционните избирателни комисии (ПСИК) в община Мездра, за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ


ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КП „ГЕРБ-СДС“

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!КОПИЕ ДО:

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КП „ГЕРБ-СДС“

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на подвижните секционните избирателни комисии (ПСИК) в община Мездра, за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискванията на чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение №837-ПВР/НС от 01.11.2021 г., Решение №831-ПВР/НС от 29.10.2021 г., Решение №830-ПВР/НС от 01.11.2021 г., и във връзка с Решение  № 644-ПВР/НС от  29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в Община Мездра, необходими за обслужване на избиратели за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 11.11.2021 г. (четвъртък) в 10.00 часа в сградата на Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, кабинета на кмета, ет. 2, стая 204.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес: mezdra@mail.bg).

За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват, направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.

Не подписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на ПСИК на територията на общината.

Настоящата покана да се съобщи публично и публикува на интернет страницата на община Мездра, а също да бъде изпратена на електронните адреси на централните ръководства, публикувани на сайта на ЦИК, както и техните местни ръководства.

Приложения:

Примерна схема на разпределението на членовете на СИК по партии/коалиции за 1 (една) СИК по Решение №108-ПВР/НС от 05.11.2021 на РИК – Враца;

 

 

С уважение,


ИВАН АСПАРУХОВ

Кмет на община Мездра

Покана

Решение 108-ПВР/НС 05.11.2021

https://www.livechatalternative.com/