Обява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти с.Царевец

 

О Б Я В А  

 

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на следните  общински имоти:

 

1.    Урегулиран поземлен имот  X  в кв.33 с площ от 1170 кв.м, съгласно Застроителния и регулационен план  на с. Царевец, общ.Мездра, одобрен със Заповед  № 304/27.05.1991 г., актуван с АЧОС № 948/19.08.2009 г.  с начална тръжна в размер на 3720 ,00 лв. без ДДС.  Депозит за участие е в размер на 372,00 лв.;

2.    Урегулиран поземлен имот  XI в кв.33  с площ от 1240 кв.м, съгласно Застроителния и регулационен план  на с. Царевец, общ.Мездра, одобрен със Заповед  № 304/27.05.1991 г., актуван с  АЧОС № 947/19.08.2009 г.  с начална тръжна в размер на 3930,00 лв. без ДДС.  Депозит за участие е в размер на 393,00 лв.;

 

             Депозитите за участие в търга  се внасят по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.

          Търгът ще се проведе на 14.12.2021 г. от 10:30 часа в Община Мездра,гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 21.12.2021 г. в същия час, на същото място.

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

          Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.

 

 

 

 

 

КМЕТ:

(Иван Аспарухов)

 

 

 

ХЧ/ХЧ