Обява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот

О Б  Я  В  А  
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински имот:

          Поземлен имот идентификатор 47714.500.1300 с площ от 1133 кв.м, масивна триетажна сграда с идентификатор 47714.500.1300.1 с ЗП от 352 кв.м и РЗП – 964 кв.м и сграда на допълващото застрояване на един етаж с идентификатор 47714.500.1300.2 със ЗП  от 20 кв.м, общинска собственост в урбанизираната територия, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Мездра, общ.Мездра, с административен адрес: ул. „Ал.Стамболийски“ № 92, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., актуван с АЧОС  № 3818/02.05.2019 г. с предназначение за  обществено обслужване  с начална цена в размер на 152 400,00 лв. (без ДДС). Депозит за участие е в размер на 15240,00 лв.

Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра:  IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.

Търгът ще се проведе на 14.12.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27  в стая № 202,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 21.12.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 

ХЧ/ХЧ