____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Мездра, област Враца на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП за изграждане на малка водноелектрическа централа МВЕЦ “Черепиш”, обхващащ землищата на с. Люти брод, с. Игнатица, и с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, ет. 1 ст. 106. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинска администрация – гр. Мездра.

Кмет: Ив. АСПАРУХОВ

https://www.livechatalternative.com/