____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

КОНКУРС за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД – гр. Мездра

ОБЩИНА МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.44, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност и чл.2 и чл.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на дружествата с общинско участие в община Мездра и съгласно Решение 177 на Общински съвет – Мездра, Протокол №12 от 30.08.2012 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС
За възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт 2003” ЕООД – гр. Мездра

Изисквания към кандидатите за заемане на  длъжността
   Основни изисквания:

 • Образование – висше, минимална квалификационна степен – бакалавър;
 • Специалност – транспорт, двигатели с вътрешно горене, икономика, международна бизнес администрация;
 • Минимален трудов стаж – 3 години;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

Специални изисквания:

 • Компютърна грамотност;
 • Опит на подобна позиция е преимущество;

Необходими документи:

 • Молба свободен текст;
 • Автобиография;
 • Актуална снимка;
 • Актуално свидетелство за съдимост;
 • Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация;
 • Копие от трудова и служебна книжка (ако има такава);
 • Декларация по чл.40, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност;

Начин на провеждане на конкурса:

 • Предварителен подбор
 • Оценка на програмата за развитие на дружеството
 • Събеседване

Място и срок за подаване на документите:
Област, община, населено място
Враца, Мездра, Мездра
Адрес:
Община Мездра
Деловодство на Общински съвет Мездра ІV етаж
Мездра
ул. „Христо Ботев” №27
тел: 0910/ 921-01 вътр. 152
Лице за контакт: Методи Михов

Краен срок за подаване на документите: 12.11.2012 г.

Ден на публикуване: 10.10.2012 г.

Общодостъпно място на което се публикуват списъците или други съобщения: На информационното табло в Центъра за услуги и информация на гражданите, кабелна телевизия, вестник „Конкурент”.

 

Иван Аспарухов, Кмет на Община Мездра

https://www.livechatalternative.com/