____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за спечелен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в м.„Садината”

З А П О В Е Д
 
№ 1036
 
гр.Мездра 14.12.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.36, ал.1, т.1 и чл.38, ал.2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол от 14.12.2021 г. на комисия, назначена със Заповед
 № 944 от 19.11.2021 г. на Кмета на Община Мездра за имот с идентификатор 47714.15.278, с НТП- друга селскостопанска територия с площ от 558 кв.м, съгласно КККР на гр.Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК
 
                                                                                                                                                                                 О  Б  Я  В  Я  В  А  М :

Цв. Н. с постоянен адрес: гр.Мездра,  за спечелил търга за имот  с идентификатор 47714.15.278, с НТП- друга селскостопанска територия с площ от 558 кв.м, съгласно КККР на гр.Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК

Спечелилият Цв. Н. следва в 14 дневен срок от връчването на настоящата заповед да внесе следните суми по сметката на Община Мездра:

IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 445600 – продажба на земя.:
·          2400,00 лв. (представляваща, разлика в достигнатата тръжна цена на имота  от 2560,00 лв. и внесения депозит от 160,00 лв.);

IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
·         76,80 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната стойност, съгласно НОРМД приета от ОС гр.Мездра);

В същият срок да внесе сума в размер на 80,00 лв. в стая № 208 на ІІ етаж (каса на общината) направени разходи за пазарна оценка на имота;
https://www.livechatalternative.com/