____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за спечелен търг явно наддаване за продажба на общински имот

З А П О В Е Д
 
№ 1035
 
гр.Мездра 14.12.2021 г.
 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол от 14.12.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 943 от 19.11.2021 г. на Кмета на Община Мездра за поземлени имот с идентификатор 47714.500.1300 с площ от 1133 кв.м, масивна триетажна сграда с идентификатор 47714.500.1300.1 с ЗП от 352 кв.м и РЗП – 964 кв.м и сграда на допълващото застрояване на един етаж с идентификатор 47714.500.1300.2 със ЗП  от 20 кв.м, общинска собственост в урбанизираната територия, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Мездра, общ.Мездра, с административен адрес: ул. „Ал.Стамболийски“ № 92, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., актуван с АЧОС  № 3818/02.05.2019 г. с предназначение за обществено обслужване  

О Б Я В Я В А М :
«ЮНИВАС» ЕООД, с ЕИК 202414087    с адрес на управление: гр.София, ж.к „Лев Толстой“, бл.67, ет.5, ап.35, представлявано от Николай  Илиев – управител за спечелил търга за имот с идентификатор   47714.500.1300 с площ от 1133 кв.м, масивна триетажна сграда с идентификатор 47714.500.1300.1 с ЗП от 352 кв.м и РЗП – 964 кв.м и сграда на допълващото застрояване на един етаж с идентификатор 47714.500.1300.2 със ЗП от 20 кв.м, с административен адрес: гр.Мездра, ул. „Ал.Стамболийски“ № 92.
Дружеството следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми по сметката на Община Мездра:
ü IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 445600 – продажба на земя :

          15757,00 лв., представляваща разликата между тръжната цена на земята от 30997,00 лв. и внесения депозит от 152400,00 лв. ;   
          2790,72 лв., представляваща полагащия се ДДС (върху 510 кв.м. от урбанизирания имот при данъчна основа 13953,60 лв., съгласно чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС);

  IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 445500 – продажба на дълготрайни материални активи :

          121403,00 лв., представляваща пазарната оценка на сградите в имота;

  IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;

          4572,00 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната стойност, съгласно НОРМД приета от ОС гр.Мездра);

В същият срок лицето да внесе сума в размер на 120,00 лв. в стая № 208 на ІІ етаж (каса на общината) направени разходи за пазарна оценка на имота;
За вписване на договора в Службата по вписвания гр. Мездра, следва да се представи оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 153,00 лв. по сметката на Агенция по вписванията за Имотен регистър – BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF, „Токуда Банк“ АД .
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр. Враца.


                              

      ИВАН АСПАРУХОВ   
      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 
      нп/нп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
https://www.livechatalternative.com/